Tomáš Hříbek, PhD

CURRICULUM VITAE

  EDUCATION
 • Ph.D. in philosophy, University of Minnesota, Minneapolis, MN (Fall 2006)
 • M.A. in philosophy, Bowling Green State University, OH (Summer 1995)
 • PhDr. in philosophy, Charles University, Prague (Spring 1990)
  AREAS OF SPECIALIZATION (AOS)
 • Philosophy of mind and language, philosophy of science (biology), aesthetics.
  AREAS OF COMPETENCE (AOC)
 • Ethics, modern philosophy (Hume and Kant), early analytic philosophy, philosophy of religion, Central European modernism, history of art in the Central Europe.
PUBLICATIONS
  A. Monographs
 1. Metafyzika antiindividualismu [Metaphysics of Anti-individualism]. Filosofia, Prague 2008.
 2. Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné filosofii [From an Evolutionary Point of View. The Concept of Evolution in Contemporary Philosophy]. With V. Havlík, J. Hvorecký, J. Nosek and Z. Parusniková. Forthcoming from Filosofia, Prague 2011.
  B. Edited Books
 1. Knowledge, Value, Evolution. With J. Hvorecký. Forthcoming from College Publications, London 2011.
  C. Articles and Book Chapters
 1. "Auf/Bau/Haus: Tracking the Continuities Between Logical Positivism and Avant-Garde Art." Umění/Art 44, No. 1 (1996), 53-73.
 2. "Against Coady on Hume on Testimony." Acta Analytica 11, No. 16/17, (1996), 189-200.
 3. "Descartes, Davidson a kauzální impotence mysli" [Descartes, Davidson, and the Causal Impotence of the Mind]. Filosofický časopis 44, č. 5 (1996), 863-884.
 4. "Magritte Meets Kripkenstein." Umění/Art 45, č. 3/4 (1997), 240-258.
 5. "Nesnáze naturalismu. Přijetí Rortyho v Čechách" [Perils of Naturalism. Rorty's Acceptance in the Czech Lands]. Filosofický časopis 48, č. 1 (2000), 27-49.
 6. "Externalismus aneb vytrvalost kartezianismu" [Externalism, or, the Persistence of Cartesianism]. Filosofický časopis 50, č. 3 (2002), 359-386.
 7. "Případ Menard a identita literárního díla" [The Menard Case and the Identity of a Literary Work of Art]. In: Text a dílo, K. Císař a P. Koťátko (eds.), Praha: Filosofia 2004: 135-169.
 8. "Karel Teige and the ‚wissenschaftliche Weltanschauung.'" Umění/Art 53, no. 4 (2005), 366-384.
 9. "Socialismus, esencialismus a externalismus" [Socialism, Essentialism and Externalism]. Filosofický časopis 55, č. 6 (2007), 879-897.
 10. "Anti-Individualism, Materialism, Naturalism" [Anti-individualism, Materialism, Naturalism]. Organon F 14, č. 3 (2007), 283-302.
 11. "Quine a současná filosofie mysli" [Quine and the Contemporary Philosophy of Mind]. In: T. Marvan (ed.), Quine: nejen gavagai, Západočeská univerzita, Plzeň 2007, 75-105.
 12. "Davidsonovy externalismy" [Davidson's Externalisms]. In: L. Dostálová - T. Marvan (eds.), Studie o filosofii Donalda Davidsona. Suplement Filosofického časopisu 2. Filosofia, Praha 2009, 39-61.
 13. "Jak je možná iracionalita? Davidson a rozštěpená mysl" [How Is Irrationality Possible? Davidson and the Split Mind]. In: L. Dostálová - T. Marvan (eds.), Studie o filosofii Donalda Davidsona. Suplement Filosofického časopisu, 2. Filosofia, Praha 2009, 79-101.
 14. "Charles Darwin, filosof pro 21. století" [Charles Darwin, Philosopher for the 21st Century]. Filosofický časopis 57, č. 6 (2009), 811-835.
 15. "Proti primitivismu: Gombrichova kritika moderního umění" [Against Primitivism: Gombrich's Critique of Modern Art]. In: L. Kesner - F. Mikš (eds.), Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám, Barrister & Principal, Brno 2009, 117-163.
 16. "Darwin's Writers." Slovo a smysl/Word & Sense 5, č. 11-12 (2009), 19-52.
 17. "Boží existence jako vědecká hypotéza" [The Existence of God as a Scientific Hypothesis]. In: J. Hanuš - J. Vybíral (eds.), Dawkins pod mikroskopem: Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud, CDK, Brno 2010, 101-112.
 18. "Literární interpretace a metafyzika" [Literary Interpretation and Metaphysics]. In: M. Zouhar (ed.), Realizmus, internalizmus, individualizmus. Infopress, Bratislava 2010, 116-132.
 19. "Za etiku bez teologie. K článku Marka Váchy" [For an Ethics without Theology]. Filosofický časopis 58, č. 5 (2010), 729-749.
 20. "The Menard Case and the Identity of a Literary Work of Art." English translation of C.7, forthcoming in P. Koťátko - P. Pokorný - M. Sabatés (eds.), Borges and Philosophy. Rodopi, Amsterdam 2011, 93-123.
 21. "Anti-Individualism, Adaptationism, Materialism." Forthcoming in v B.1.
 22. "Jak darwinizovat náboženství." Forthcoming in Teorie vědy.
 23. "Darwinismus a formy kreacionismu" [Darwinism and the Varieties of Creationism]. Forthcoming in A.2.
 24. "Evoluce morálky" [Evolution of Morality]. Forthcoming in A.2.
 25. "Proti metodě: Karel Kosík o architektuře a urbanismu" [Against Method: Karel Kosík on Architecture and Urbanism]. Forthcoming in M. Hrubec - M. Pauza - J. Zumr (eds.), Filosof Karel Kosík, Praha: Filosofia 2010, xx-xx.
 26. "Jsme nutně tělesní?" [Are We Necessarily Embodied?]. Forthcoming in Filosofický časopis 59, č. x (2011), xx-xx.
  D. Encyclopedias and Dictionaries
 1. "Autorita první osoby" [First-Person Authority], Základní pojmy filosofie jazyka a mysli [Basics Concepts of Philosophy of Language and Mind]. T. Marvan - J. Hvorecký (eds.), O.P.S., Plzeň 2007): 10-14
 2. "Externalismus a internalismus" [Externalism and Internalism], ibid., 60-65.
 3. "Funkcionalismus" [Functionalism], ibid., 66-71.
 4. "Indexické výrazy" [Indexicals], ibid., 75-79
 5. "Mentální kauzalita" [Mental Causation], ibid., 125-129.
 6. "Reduktivní materialismus" [Reductive Materialism], ibid., 172-175.
 7. "Supervenience" [Supervenience], ibid., 197-200.
 8. "Úzký a široký obsah (teorie dvou komponent)" [Narrow and Wide Content (A Theory of Two Components)], ibid., 212-215.
  E. Reviews
 1. "Dvakrát nový Arthur Danto" [Twice from Arthur Danto. A Review of Beyond the Brillo Box and Embodied Meanings), Umění/Art (1996), 572-577.
 2. "Thierry de Duve, Kant after Duchamp", Umění/Art 47, č. 3 (1999), 238-241.
 3. "Od Heideggera ke kognitivní vědě" [From Heidegger to Cognitive Science. A Review of Andy Clark, Being There), Filosofický časopis 48, č. 6 (2000), 1049-1053.
 4. "Peter Ludlow, Norah Martin (eds.), Externalism and Self-Knowledge", Filosofický časopis 50, č. 3 (2002), 528-530.
 5. "R. Scruton, Estetické porozumění" [Review of the Czech Translation of R. Scruton, Aesthetic Understanding], Organon 13, č. 4 (2006), 554-558.
 6. "T. Pospiszyl, Srovnávací studie", Estetika 44, č. 1-4 (2007), 211-215.
 7. "N. Goodman, Jazyky umění" [Review of the Czech Translation of N. Goodman, Languages of Art], Organon F 15, č. 2 (2008), 273-278.
 8. "H. Frankfurt, Sračka" [Review of the Czech Translation of H. Frankfurt, On Bullshit], Filosofický časopis 56, č. 2 (2008), 291-295.
 9. "A. MacIntyre, Ztráta ctnosti" [Review of the Czech Translation of A. MacIntyre, After Virtue], Filosofický časopis 56, č. 4 (2008), 610-616.
 10. "Gombrichovské obrazy a iluze" (Gombrich's Pictures and Illusions. A Review of František Mikš, Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění), Souvislosti 19, č. 4 (2008), 262-267.
 11. "Filosofický parník" (The Philosophical Steamer. A review of the Czech Translation of Lesley Chamberlain, The Philosophy Steamer), Filosofický časopis 57, č. 3 (2009), 446-451.
 12. "Tři filosofové o Darwinovi" [Three Philosophers on Darwin. A Review of John Dupré, Darwin's Legacy; Philip Kitcher, Living with Darwin; Michael Ruse, Darwinism and Its Discontents), Filosofický časopis 57, č. 6 (2009), 935-940.
 13. "Tomáš Marvan (ed.), What Determines Content? The Internalism/Externalism Dispute." Filosofický časopis 58, č. 3 (2010), 443-446.
 14. "Daniel C. Dennett, Breaking the Spell: Religion as Natural Phenomenon." Organon F 17, č. 3 (2010), 419-424.
  F. Polemics, Reports, Miscellanea
 1. "Na obranu lidové psychologie" [A Defense of Folk Psychology], Filosofický časopis 44, č. 2 (1995), 858-861.
 2. "Na okraj quinovského symposia [About the Symposium on Quine], Filosofický časopis 43, č. 6 (1995), 1065-1068.
 3. "Rozhovor s A. C. Dantem: O filozofické metodě, Derridovi a posthistorickém umění" [Interview with A. C. Danto: On the philosophical method, Derrida and Post-Historical Art], with Tomáš Pospiszyl, Umění/Art 45, č. 3-4 (1997), 381-385.
  G. Translations
 1. A. Danto, "Konec umění" [The End of Art], Estetika 35, č. 1 (1998), 1-18.
 2. A. Voltolini, "Synkretistická ontologie fiktivních jsoucen" [Syncretistic Ontology of Fictional Entities], in: K. Císař a P. Koťátko (eds.), Text a dílo: případ Menard, Filosofia, Praha 2004, 223-247.
 3. A. O'Hear, "Evoluční epistemologie: její aspirace a meze" [Evolutionary Epistemology: Its Aspirations and Limits], in: Evoluce ve vědě a filosofii, Plzeň 2009, 14 s.
  H. Popular Texts
 1. "Náboženství jako virus mysli" [Religion as a Virus of the Mind], Orientace, a weekend supplement of Lidové noviny, Aug. 8, 2009, 19.
 2. "Nový ateismus a jeho kritici" [New Atheism and Its Critics], Orientace, a weekend supplement of Orientace, 7. 11. 2009, 24.
 3. "Čtyři jezdci ateismu" [Four Horsemen of Atheism], Živel No. 30 (2009), 52-57.
 4. "Zombie všech zemí, spojte se!" [Zombies of All Countries, Unite!], Živel No. 31 (2010), 60-64.
 5. "Zač mají být ateisté vděčni?" [What Should Be the Atheists Grateful For?], Orientace, a weekend supplement of Lidové noviny, Oct. 9, 2010, 24.
 6. "Nezajímá mě teologie, ale politika" [I a Not Interested in Theology, but Politics], Orientace, a weekend supplement of Lidové noviny, Nov. 6, 2010, 28.
TEACHING
  University of Minnesota, Minneapolis (2002-2005):
 • Introduction to Philosophy
 • Political Philosophy
 • Ethics
 • Introduction to Ethical Theory
 • Scientific Thought
 • Moral Problems of Contemporary Society
  University of Minnesota, Duluth (2006):
 • Introduction to Philosophy
 • Philosophy and World Religions
  School of Liberal Arts, Charles University, Prague (2008-9):
 • Analytická filosofie [Analytic Philosophy]
  CET, Prague (since Spring 2008):
 • Prague-Vienna-Budapest: Cultural and Intellectual History
  CERGE, Charles University, Prague (since Fall 2008):
 • Central Europe: Shaping a Modern Culture
 • Gothic, Baroque, Modern: Arts in Bohemia
  Jan Amos Komensky University, Prague (Fall 2010):
 • Filosofie jazyka [Philosophy of Language]
  LECTURES
 • "Towards an Ontology of Environmental Art", Rocky Mountains Conference on Aesthetics, Santa Fé, NM (July 2003)
 • "Horwich on Semantic Normativity", Minnesota Philosophical Society, Northfield, MN (September 2003)
 • "Towards an Ontology of Environmental Art", APA Eastern Division, Washington, DC (December 2003)
 • "Burge on Constitution Materialism", Minnesota Philosophical Society, Mankato, MN (October 2004)
 • "Externalism and Materialism" [Externalism and Materialism], Institute of Philosophy, Prague (January 2005)
 • "A Defense of Content Essentialism", Minnesota Philosophical Society, St. Paul, MN (October 2005)
 • "Philosophy and the Movies", University of Minnesota, Duluth, MN (April 2006)
 • "Active Externalism and Content Internalism", University of Minnesota, Duluth, MN (May 2006)
 • "David Lewis and the Motivations for Internalism", Minnesota Philosophical Society, Duluth, MN (October 2006)
 • "Pojem soukromého vlastnictví" [The Concept of Private Property], European Day of Philosophy, Velké Meziříčí (April 2007)
 • "Sémantická normativita a její nepřátelé" [Semantic Normativity and Its Discontents], Department of Logic, School of Liberal Arts, Charles University, Prague (November 2007)
 • "Architectural Works as Interpretable Entities", a conference Interpreting Architecture, Villa Lanna, Prague (July 2008)
 • "Jak darwinizovat náboženství" [Darwinizing Religion], a conference Evolution in Art and Philosophy, Villa Lanna, Prague (November 2008)
 • "Proti primitivismu: Gombrich o moderním umění" [Against Primitivism: Gombrich on Modern Art], Moravian Gallery, Brno (April 2009)
 • "From the Golem to the Robot", CET, Prague (May 2009)
 • "Beyond Materialism", University of Latvia, Riga (May 2009)
 • "A Contemporary Nietzscheanism: Foucault on Power/Knowledge, Discipline and the Subject", University of Latvia, Riga (May 2009)
 • "Adolf Loos and the Origins of Modern Architecture", CET-University of Texas, Prague (July 2009)
 • "Naturalism, Humean Not Metaphysical", a conference Knowledge, Value, Evolution, Villa Lanna, Prague (November 2009)
 • "K čemu jsou příběhy?" [What Good Is Fiction?], a conference Fictionality, Possibility, Reality, Institute of Philosophy, Prague (April 2010)
 • "K čemu je umění?" [What Good Is Art?], a conference on the legacy of Charles Darwin, School of Liberal Arts of the University of Western Bohemia, Pilsen (April 2010)
 • "K čemu je umění?" [What Good Is Art?], University of Ostrava, Ostrava (May 2010)
 • "Evoluční ospravedlnění morálky" [Evolutionary Justification of Morality], Philosophy Days in Hradec, University of Hradec Králové (September 2010)
 • "K čemu je umění?" [What Good Is Art?], University of Hradec Králové (October 2010)
 • "Je darwinismus věda?" [Is Darwinism a Science?], School of Liberal Arts, Charles University, Prague (November 2010)